Serwis Rekrutacyjny na studia podyplomowe

 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 Rejestracja na studia podyplomowe

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym na studia podyplomowe/kurs/specjalizację, w celu realizacji procesu rekrutacji na studia podyplomowe/kurs/specjalizację, na czas niezbędny do jego prowadzenia i zamknięcia (wyłonienia kandydatów) oraz prowadzenia studiów podyplomowych/kursu/specjalizacji przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie), która będzie Administratorem Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 13 RODO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 2.Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl. 3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na studia podyplomowe/kurs/specjalizację, a w przypadku przyjęcia na studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w celu dokumentowania ich przebiegu. 4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO. 5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na studia podyplomowe/kurs/specjalizację, a także zakwalifikowania na studia podyplomowe/kurs/specjalizację. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Uczelni w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie posiadającym odpowiednie upoważnienie na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego albo na podstawie odrębnych zawartych umów. 6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji oraz czas niezbędny do ewentualnych postępowań wyjaśniających (6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego) na podstawie wyrażonej zgody, a w razie przyjęcia na studia podyplomowe/kurs/specjalizację będą przetwarzane przez czas ich trwania oraz okres archiwizacji wynikający z przepisów prawa. W przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana na studia podyplomowe/kurs/specjalizację dane osobowe zostaną usunięte z systemu rejestracji elektronicznej. 7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 9.Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies 

Zamknij [x]

W celu prawidłowego funkcjonowania strony oraz analizy statystycznej - stosujemy pliki Cookies. W każdej chwili można wyrazić lub zmienić wcześniej wyrażoną zgodę na stosowanie Cookies..
Więcej